NOTA TATABAHASA
Golongan Kata
Kata Nama
Kata Ganti
Kata Kerja
Kata Adjektif
Kata Hubung
Kata Seru
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Pangkal Ayat
Kata Bantu
Kata Penguat
Kata Penegas
Kata Nafi
Kata Pemeri
Kata Sendi Nama Sendi 2
Kata Pembenar
Kata Bilangan
Kata Keterangan
Kata Arah

Pengimbuhan
Awalan
Akhiran
Apitan

Pengandaan

Pengandaan Penuh
Pengandaan Separa
Pengandaan Berentak
Pengandaan Berimbuhan

Montaj Tata 332kb

Ayat
Ayat Inti
Ayat Majmuk
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Ayat Penyata
Ayat Tanya
Ayat Perintah
Ayat Seruan

Rampai Bahasa
Sinonim
Antonim
Kata Banyak Makna
Penjodoh Bilangan
Tanda Baca
Simpulan Bahasa
Perumpamaan Pepatah

Kesalahan Tatabahasa
Kesalahan 2
Kesalahan 3

Your Ad Here
 
Semak Ejaan dengan Dewan Eja Mini
UPSR 2007: hari Lagi .
Tanda Buku Pelawat Baca Buku Pelawat
[ Prakata ][ Kursus Atas Talian ][ Capaian Web Lain ] [ Album ]
[ SK Darau ] [ Lagi Laman BM ] [ Motivasi ] [ Teka Kata ]
[ Kalendar ] [Sains] [ Skrip Laman ] [ Bank Soalan ]


Laman Penulisan UPSR versi 'beta'
Artikel "bahasa Melayu merosot"

Lihat poll yang lepas
©Campin Reka