IMBUHAN
 
1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi :
            a] membentuk kata terbitan
            b] mengubah golongan kata
            c] mencipta perkataan baru
2. Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis
 
IMBUHAN
awalan [ di awal perkataan ]
akhiran [ di akhir perkataan ]
apitan [ di awal dan di akhir perkataan ]
sisipan [ tersisip di tengah perkataan ]
Awalan Ber-
Awalan catatan contoh perkataan
ber- wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah. Berjalan, bercukur, berkaki
bel- wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar belajar
be- wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘ bekerja, berumah, berada, beraja
Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu
Erti perkataan contoh ayat
mempunyai berbadan berduit  
memakai atau menggunakan berseluar berbedak  
mengerjakan atau mengusahakan berkebun bersawah  
menghasilakn / mengeluarkan berbuah berasap  
menyatakan kumpulan bertiga berkelompok  
kena berhujan berembun  
melakukan perbuatan pada diri sendiri bersaandar bersembunyi  
melakukan sesuatu antara dua pihak bertumbuk berlaga  
tabiat pekerjaan atau kebiasaan bertanak nasi berkirim surat  
mengucapkan berdoa berikrar  
menunjukkan sesuatu sikap berkeras berlembut  
dalam keadaan bersedih bergembira  
menunjukkan ada sesuatu berduri berbahaya  
berlaku sebagai berbomoh  
Awalan ke-
Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan.
Lima kelima [ kata bilangan tingkat ]
tiga ketiga [ keta bilangan himpunan ]
tua ketua [ kata nama ]
kasih kekasih [ kata nama ]
hendak kehendak [ kata nama ]
Beberapa erti awalan ke-
Perkataan Erti

kedua-dua

kelima-lima

himpunan

kelapan

kesepuluh

urutan satu persatu

diketuai

dikehendaki

yang di- …..-kan   atau

di- ….. - I

Awalan se-
Erti perkataan
seluruh

se-Malaysia

sedunia

senegara

sama

sejenis

sepadan

sebaya

satu

seribu

seratu

sekampit

sama-sama di …..

sekampung

serumah

sekelas

sama dengan

sepanjang

sebaik

seberat

Awalan ter-
1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaiyu :
            a] ter- adjektif
Awalan contoh perkataan keterangan
te- teramai, terendam. Teroboh, terasuk Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’
ter- tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’
Erti perkataan keterangan
paling

tertinggi

terbaik

paling tinggi

paling baik

dapat di ….. atau keupayaan

terkayuh

terdaki

dapat dikayuh

dapat diaaki

tidak sengaja di- atau men-

tergelek

terguris

tidak sengaja digelek atau menggelek

tidak sengaja diguris atau menguris

Awalan men-
Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :
Awalan perkataan keterangan
me-

meyakinkan

menganga

menyanyi

menanti

melawat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w
 

men + keluh = mengeluh

men + surat  = menyurat

men + pilih   = memilih

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t

huruf k menjadi ng

huruf s akan menjadi ny

huruf p bertukar menjadi m

huruf t berubah menjadi n

mem-

membawa

membaling

apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan  huruf b dan f
men-

mancuba

mendarat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j
meng-

mengasah

mengikat

mengubat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h
menge-

mengecap

mengecap

mengebom

mengesah

Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.
Awalan pen-
Awalan Perkataan Keterengan
pe-

pewangi

penyanyi

pelajar

pemakai

penasihat

pemusnah

Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p
pem-

pemfitnah

pembohong

pembawa

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f
pen-

penjahit

pendengar

pencabar

pensyarah

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z
peng-

pengkhayal

pengedar

pengubah

pengikut

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh
penge-

pengecat

pengebom

pengetin

pengesah

Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.
Erti Perkataan Keterengan
alat / perkakas

pembakar

pengasah

penukul

penapis

-alat untuk membakar
orang yang membuat

penulis

pencipta

pentadbir

prang yang menulis
susuatu yang menyebabkan jadi …..

pengasih

pemanis

pendingin

sesuatu yang menyebabkan jadi dingin
Orang yang selalu atau suka …..

penidur

pemalas

perokok

orang yang suka tidur
Orang yang mempunyai sifat … .

pemalu

pemurah

pembengis

orang yang mempunyai sifat malu
milik sifat seseorang

pemuda

pembesar

oarang yang muda

orang yang besar tarafnya

Ukuran bagi waktu atau tempat

pemeluk

penanak

pelaung

seluas yang dapar dipeluk
Hasil atau kesan daripada sesuatu

penyakit

pendapat

kesan daripada sakit
Awalan per-
Awalan Perkataan Keterangan
pe-

pelakon

pekerja

pekedai

Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-
pel- pelajar Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’
per-

perburu

pertapa

pertendang

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b
Erti Perkataan Keterangan
Orang yang melakukan sesuatu

pelakon

pelajar

orang berlakon
Orang yang di …….

Pesalah

pesuruh

orang bersalah
Awalan memper-
Erti Perkataan Keterangan
menjadikan lebih

memperdalam

memperkaya

memperluas

menjadikan lebih dalam
Membahagi

memperempat

memperlapan

membahagikan kepada empat
Memperlakukan sebagai …… atau menggunakan sebagai …..

memperalat

memperisteri

memperhamba

menggunkan sebagai alat

melakukan memeperlakukan sebagai isteri