Menu Utama

Tatabahasa


Golongan kata
.KataBantu
.
Kata Bilangan
.
Kata Hubung
.
Kata Kerja
.
Kata Nafi
.
Kata Nama
.
Kata Pangkal
.
Kata Pemeri
.
Kata Penegas
.
Kata Penguat
.
Kata Perintah
.
Kata Seru
.
Kata Sifat
.
Kata Tanya
.
Kata Keterangan
.
Kata Ganda

 Imbuhan
.Awalan
.
Akhiran
.
Apitan

Penjodoh Bilangan
Pengenalan PB
Panduan Satu
Panduan Dua
Panduan Tiga
Latihan

 Ayat
.Ayat Inti
.Ayat Majmuk
.Ayat Aktif
.Ayat Penyata
.Ayayt Tanya
.Ayat Perintah
.Ayat Seruan

       Penulisan

Panduan Mengarang

Jenis Karangan
Tidak Berformat

RansanganGambar 
Tunggal

Bersiri
Cereka

Fakta
Perbincangan
Melengkapkan Cerita
Autobiografi
Biografi
Peribahasa

 

Jenis Karangan Berformat
Surat Rasmi
Surat Tak Rasmi
Ucapan
Syarahan
Dialog
Berita
Catatan
Laporan
Perbahasaan
Kad Jemputan

Soalan/Latihan
A B C


Kefahaman Teks

Petikan Puisi
Latihan Puisi A
Latihan Puisi B
Latihan Puisi C

Home