Make your own free website on Tripod.com
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
") parent.ReadingFrame.document.writeln (""); parent.ReadingFrame.document.writeln (Stuff); parent.ReadingFrame.document.writeln ("
"); parent.ReadingFrame.document.close(); } function WriteToTimer(Stuff){ parent.TimerFrame.document.clear(); parent.TimerFrame.document.open(); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.writeln ("
") parent.TimerFrame.document.writeln (""); parent.TimerFrame.document.writeln (Stuff); parent.TimerFrame.document.writeln ("
"); parent.TimerFrame.document.close(); } var CurrentWord = 0; var LowerString='abcdefghijklmnopqrstuvwxyz%9A%9C%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F0%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F8%F9%FA%FB%FC%FD%FE%FF'; var UpperString='ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ%8A%8C%C0%C1%C2%C3%C4%C5%C6%C7%C8%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%DE%9F'; LowerString = unescape(LowerString); UpperString = unescape(UpperString); I = new Array(); I[0] = new Array(); I[0][1] = new Array(); I[0][1][0] = new Array(); I[0][1][0][0]='Begini'; I[0][2]=''; I[1] = new Array(); I[1][1] = new Array(); I[1][1][0] = new Array(); I[1][1][0][0]='Betapa'; I[1][2]=''; I[2] = new Array(); I[2][1] = new Array(); I[2][1][0] = new Array(); I[2][1][0][0]='Sekarang'; I[2][2]=''; I[3] = new Array(); I[3][1] = new Array(); I[3][1][0] = new Array(); I[3][1][0][0]='sentiasa'; I[3][2]=''; I[4] = new Array(); I[4][1] = new Array(); I[4][1][0] = new Array(); I[4][1][0][0]='telah'; I[4][2]=''; I[5] = new Array(); I[5][1] = new Array(); I[5][1][0] = new Array(); I[5][1][0][0]='Mengapa'; I[5][2]=''; I[6] = new Array(); I[6][1] = new Array(); I[6][1][0] = new Array(); I[6][1][0][0]='amat'; I[6][2]=''; I[7] = new Array(); I[7][1] = new Array(); I[7][1][0] = new Array(); I[7][1][0][0]='barangkali'; I[7][2]=''; I[8] = new Array(); I[8][1] = new Array(); I[8][1][0] = new Array(); I[8][1][0][0]='tidak'; I[8][2]=''; I[9] = new Array(); I[9][1] = new Array(); I[9][1][0] = new Array(); I[9][1][0][0]='sebentar'; I[9][2]=''; State = new Array(); var IsWrong = 0; var isIE = false; function StartUp(){ var i = 0; for (i=0; i -1){ var TotalChars = GetGapValue(i).length; Scores[i] = (TotalChars-State[i][1])/TotalChars; if (State[i][0] > 0){Scores[i] = Scores[i]/2;} if (Scores[i]<0){Scores[i] = 0;} } else{ //Otherwise, add zero to the array Scores[i] = 0; //and blank it out SetGapValue(i, ''); //then set the flag AllCorrect = 0; } } //Calculate the total score var TotalScore = 0; for (i=0; i'; if (AllCorrect == 0){ Output += '
' + Incorrect; } WriteFeedback(Output); } function ShowClue(ItemNum){ State[ItemNum][0] = 1; WriteFeedback(I[ItemNum][2]); } function GetGapValue(GNum){ var RetVal = ''; RetVal = eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value; if (platform == 'mac'){RetVal = unescape(MacStringToWin(RetVal));} // RetVal = TrimString(RetVal); return RetVal; } function SetGapValue(GNum, Val){ if ((GNum<0)||(GNum>=I.length)){return;} if (platform == 'mac'){Val = unescape(WinStringToMac(Val));} eval('document.Cloze.Gap' + GNum).value = Val; } function FindCurrent() { var x = 0; FoundCurrent = -1; if (CheckAnswer(CurrentWord) < 0) { FoundCurrent = CurrentWord; } else { x=CurrentWord + 1; while ((FoundCurrent == -1) && (x -1){return ''} RightBits = new Array(); for (var i=0; i 0){ SetGapValue(CurrGap, HintString); State[CurrGap][1] = State[CurrGap][1] + 1; } } function ConvertCase(InString, Direction){ var FromString = ''; var ToString = ''; if (Direction == 0){ FromString = UpperString; ToString = LowerString; } else{ FromString = LowerString; ToString = UpperString; } var i = 0; j = 0; var OutString = ''; for (i=0; i -1){ j = FromString.indexOf(InString.charAt(i)); OutString += ToString.charAt(j); } else{ OutString += InString.charAt(i); } } return OutString; } function TrimString(InString){ var x = 0; if (InString.length != 0) { while ((escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%20') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(InString.length - 1)) == '%0D')){ InString = InString.substring(0, InString.length - 1); } while ((escape(InString.charAt(0)) == '%20') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0A') || (escape(InString.charAt(0)) == '%0D')){ InString = InString.substring(1, InString.length); } while (InString.indexOf(' ') != -1) { x = InString.indexOf(' '); InString = InString.substring(0, x) + InString.substring(x+1, InString.length ); } return InString; } else { return ''; } } CharList = new Array(); EscapeList = new Array(); function Webble(InString){ var OutString = ''; var NextChar = ''; var FoundCode = ''; var j = 0; var i = 0; for (i=0; i 0){ OutString += FoundCode; } else{ OutString += NextChar; } } return OutString; } var MacChars = '%80%81%82%83%84%85%86%87%88%89%8A%8B%8C%8D%8E%8F%90%91%92%93%94%95%96%97%98%99%9A'; MacChars += '%9B%9C%9D%9E%9F%A0%A1%A4%A5%A6%A7%A8%AA%AB%AC%AE%AF%B4%B6%BB%BC%BE%BF%C0%C1%C2%C4%C7%C8'; MacChars += '%C9%CA%CB%CC%CD%CE%CF%D0%D1%D2%D3%D4%D5%D6%D8%D9%DA%DB%DC%DD%E0%E1%E2%E3%E4%E5%E6%E7%E8%E9'; MacChars += '%EA%EB%EC%ED%EE%EF%F1%F2%F3%F4%F5%F6%F7%F8%FB%FD'; var WinChars = '%C4%C5%C7%C9%D1%D6%DC%E1%E0%E2%E4%E3%E5%E7%E9%E8%EA%EB%ED%EC%EE%EF%F1%F3%F2%F4'; WinChars += '%F6%F5%FA%F9%FB%FC%86%BA%A7%95%B6%DF%AE%99%92%A8%C6%D8%A5%F0%AA%BA%E6%F8%BF%A1%AC%83%AB%BB'; WinChars += '%85%82%C0%C3%D5%8C%9C%96%97%93%94%91%92%F7%FFY/%A4%8B%9B%87%B7%82%84%89%C2%CA%C1%CB'; WinChars += '%C8%CD%CE%CF%CC%D3%D4%D2%DA%DB%D9%B9%88%98%AF%B0%94'; WinChars = unescape(WinChars); MacChars = unescape(MacChars) function MacStringToWin(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (MacChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += WinChars.charAt(MacChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WinStringToMac(InString){ var OutString = ''; for (i=0; i '~') && (WinChars.indexOf(InString.charAt(i)) > -1) ){ OutString += MacChars.charAt(WinChars.indexOf(InString.charAt(i))); } else { OutString += InString.charAt(i); } } return escape(OutString); } function WriteFeedback(Feedback) { Feedback = Webble(Feedback); parent.FeedbackFrame.document.clear(); parent.FeedbackFrame.document.open(); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln (""); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
") parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.writeln (Feedback); parent.FeedbackFrame.document.writeln ("
"); parent.FeedbackFrame.document.close(); } function TrackFocus(BoxNumber){ CurrentWord = BoxNumber; } function CheckBeginning(Guess, Answer){ var OutString = ''; var i = 0; var UpperGuess = ''; var UpperAnswer = ''; if (CaseSensitive == false) { UpperGuess = ConvertCase(Guess, 1); UpperAnswer = ConvertCase(Answer, 1); } else { UpperGuess = Guess; UpperAnswer = Answer; } while (UpperGuess.charAt(i) == UpperAnswer.charAt(i)) { OutString += Guess.charAt(i); i++; } OutString += Answer.charAt(i); return OutString; } function FindLongest(InArray){ if (InArray.length < 1){return -1;} var Longest = 0; for (var i=1; i InArray[Longest].length){ Longest = i; } } return Longest; }

Kata Keterangan
Mengisi Tempat Kosong
 
A. Isi tempat kosong yang berikut dengan kata keterangan yang sesuai.
barangkali     sekarang     telah      begini      tidak
mengapa     betapa      sentiasa     sebentar      amat

1" caranya menganyam ketupat," kata Mak Ani sambil menunjukkan     cara menganyam ketupatkepada Tipah.
2 malangnya nasib kanak-kanak yang didera.
3 juga saya ke sana," kata Encik Halim.
4 Saya berharap agar saudara sekeluarga dalam keadaan sihat.
5 Mentol di biliknya terbakar.
6 kah baju kamu kotor ?
7 Hadiah yang dimenanginya lumayan.
8 Banyak ikan yang mati, air sungai itu telah dicemari.
9 Saya akan menghadiri majlis itu.
10 Tunggu sebelum nama anda dipanggil.