Make your own free website on Tripod.com
Selamat mencuba!
Isikan semua tempat kosong, kemudian tekan "Periksa" untuk memeriksa jawapan kamu.
Gunakan butang "Panduan" untuk mendapatkan huruf percuma sekirannya kamu menghadapi kesukaran ketika menjawab. Kamu juga boleh menekan butang "?" untuk mendapatkan panduan. Perlu diingatkan bahawa kamu akan kehilangan sejumlah markah sekirannya kamu meminta panduan.