Make your own free website on Tripod.com

 

IMBUHAN

 

 

1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi :

                a.] membentuk kata terbitan

                b] mengubah golongan kata

                c] mencipta perkataan baru

 

2. Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis

 

Imbuhan

 

IMBUHAN

 

awalan

[ di awal perkataan ]

akhiran

[ di akhir perkataan ]

apitan

[ di awal dan di akhir perkataan ]

sisipan

[ tersisip di tengah perkataan ]

 

 

 

Imbuhan Awalan

 

 

Awalan Ber-

 

Awalan

catatan

contoh perkataan

ber-

wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar di bawah.

Berjalan, bercukur, berkaki

bel-

wujud apabila awaln ber- bertemu dengan kata akar ajar

belajar

be-

wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘

bekerja, berumah, berada, beraja

 

Awalan ber- mempunyai beberapa erti iaitu

 

Erti

perkataan

contoh ayat

mempunyai

berbadan berduit

 

memakai atau menggunakan

berseluar berbedak

 

mengerjakan atau mengusahakan

berkebun bersawah

 

menghasilakn / mengeluarkan

berbuah berasap

 

menyatakan kumpulan

bertiga berkelompok

 

kena

berhujan berembun

 

melakukan perbuatan pada diri sendiri

bersaandar bersembunyi

 

melakukan sesuatu antara dua pihak

bertumbuk berlaga

 

tabiat pekerjaan atau kebiasaan

bertanak nasi berkirim surat

 

mengucapkan

berdoa berikrar

 

menunjukkan sesuatu sikap

berkeras berlembut

 

dalam keadaan

bersedih bergembira

 

menunjukkan ada sesuatu

berduri berbahaya

 

berlaku sebagai

berbomoh

 

 

 

 

Awalan ke-

 

Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan.

 

Lima

kelima [ kata bilangan tingkat ]

tiga

ketiga [ keta bilangan himpunan ]

tua

ketua [ kata nama ]

kasih

kekasih [ kata nama ]

hendak

kehendak [ kata nama ]

 

Beberapa erti awalan ke-

 

Perkataan

Erti

kedua-dua

kelima-lima

himpunan

kelapan

kesepuluh

urutan satu persatu

diketuai

dikehendaki

yang di- …..-kan   atau

di- ….. - I

 

 

 

 

Awalan se-

 

Erti

perkataan

seluruh

se-Malaysia

sedunia

senegara

sama

sejenis

sepadan

sebaya

satu

seribu

seratu

sekampit

sama-sama di …..

sekampung

serumah

sekelas

sama dengan

sepanjang

sebaik

seberat

 

 

 

Awalan ter-

 

1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaiyu :

                a] ter- adjektif

 

Awalan

contoh perkataan

keterangan

te-

teramai, terendam. Teroboh, terasuk

Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’

ter-

tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’

 

 

 

Erti

perkataan

keterangan

paling

tertinggi

terbaik

paling tinggi

paling baik

dapat di ….. atau keupayaan

terkayuh

terdaki

dapat dikayuh

dapat diaaki

tidak sengaja di- atau men-

tergelek

terguris

tidak sengaja digelek atau menggelek

tidak sengaja diguris atau menguris

 

 

 

Awalan Men-

 

Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

 

Awalan

perkataan

keterangan

me-

meyakinkan

menganga

menyanyi

menanti

melawat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w

 

 

 

men + keluh = mengeluh

men + surat  = menyurat

men + pilih   = memilih

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t

huruf k menjadi ng

huruf s akan menjadi ny

huruf p bertukar menjadi m

huruf t berubah menjadi n

mem-

membawa

membaling

apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan  huruf b dan f

men-

mancuba

mendarat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j

meng-

mengasah

mengikat

mengubat

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h

menge-

mengecap

mengecap

mengebom

mengesah

Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.

 

 

Awalan Pen-

 

 

Awalan

Perkataan

Keterengan

pe-

pewangi

penyanyi

pelajar

pemakai

penasihat

pemusnah

Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p

pem-

pemfitnah

pembohong

pembawa

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f

pen-

penjahit

pendengar

pencabar

pensyarah

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z

peng-

 

 

 

 

pengkhayal

pengedar

pengubah

pengikut

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh

penge-

pengecat

pengebom

pengetin

pengesah

Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.

 

Erti

Perkataan

Keterengan

alat / perkakas

pembakar

pengasah

penukul

penapis

-alat untuk membakar

orang yang membuat

penulis

pencipta

pentadbir

prang yang menulis

susuatu yang menyebabkan jadi …..

pengasih

pemanis

pendingin

sesuatu yang menyebabkan jadi dingin

Orang yang selalu atau suka …..

penidur

pemalas

perokok

orang yang suka tidur

Orang yang mempunyai sifat … .

pemalu

pemurah

pembengis

orang yang mempunyai sifat malu

milik sifat seseorang

pemuda

pembesar

oarang yang muda

orang yang besar tarafnya

Ukuran bagi waktu atau tempat

pemeluk

penanak

pelaung

seluas yang dapar dipeluk

Hasil atau kesan daripada sesuatu

penyakit

pendapat

kesan daripada sakit

 

 

Awalan per-

 

Awalan

Perkataan

Keterangan

pe-

pelakon

pekerja

pekedai

Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-

pel-

pelajar

Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’

per-

perburu

pertapa

pertendang

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b

 

 

Erti

Perkataan

Keterengan

Orang yang melakukan sesuatu

pelakon

pelajar

orang berlakon

Orang yang di …….

Pesalah

pesuruh

orang bersalah

 

Awalan memper-

 

Erti

Perkataan

Keterengan

menjadikan lebih

memperdalam

memperkaya

memperluas

menjadikan lebih dalam

Membahagi

memperempat

memperlapan

membahagikan kepada empat

Memperlakukan sebagai …… atau menggunakan sebagai …..

memperalat

memperisteri

memperhamba

menggunkan sebagai alat

melakukan memeperlakukan sebagai isteri