Make your own free website on Tripod.com
Golongan Kata
Kata Nama
Kata Ganti
Kata Kerja
Kata Adjektif
Kata Hubung
Kata Seru
Kata Tanya
Kata Perintah
Kata Pangkal Ayat
Kata Bantu
Kata Penguat
Kata Penegas
Kata Nafi
Kata Pemeri
Kata Sendi Nama Sendi 2
Kata Pembenar
Kata Bilangan
Kata Keterangan
Kata Arah

Pengimbuhan
Awalan
Akhiran
Apitan

Pengandaan

Pengandaan Penuh
Pengandaan Separa
Pengandaan Berentak
Pengandaan Berimbuhan


Search the Web:

Ayat
Ayat Inti
Ayat Majmuk
Ayat Aktif
Ayat Pasif
Ayat Penyata
Ayat Tanya
Ayat Perintah
Ayat Seruan

Rampai Bahasa
Sinonim
Antonim
Kata Banyak Makna
Penjodoh Bilangan
Tanda Baca
Simpulan Bahasa
Perumpamaan Pepatah

Kesalahan Tatabahasa
Kesalahan 2

fdgdrgdgdd
 
Semak Ejaan dengan Dewan Eja Mini
Cari apa-apa sahaja di bawah
[ Prakata ][ Laman KSPK ][ Capaian Web Lain ] [ Album ]
[ SK Darau ] [ Lagi Laman BM ]


Papan Pesanan Tatabahasa BM

 

©Campin Reka
HotBot
Search the Web: