Make your own free website on Tripod.com
Membaca Menambah Ilmu.


Search the Web:

{ruangkiri}

IMBUHAN

 
A          Imbuhan ber, ber...an, dan ber...kan
1. Imbuhan ber dapat berubah rnenjadi be, bel, dan tetap sebagai ber, bergantung kepada katakata yang digunakan seperti keterangan yang berikut:
(a) menjadi ber apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er.
            Contohnya:
            rakit => berakit
            renang => berenang
            serta => beserta
b) menjadi bel hanya apabila ber­temu dengan kata ajar.
ajar = belajar
(c) tetap sebagai ber apabila bertemu dengan katakata lain selain yang dinyatakan
ada       => berada
ekor      berekor
nasib     bernasib
pisah     => berpisah
sumpah => bersumpah
2. Katakata yang berawalan berdapat disertai akhiran an dan kan menjadi ber...an dan ber...kan.
Misalnya: berdekatan, bertempiaran, berasaskan, berpandukan, berdasarkan,dan sebagainya.
B          Imbuhan ter, ter...i, dan ter...kan
1. Imbuhan ter dapat berubah menjadi te dan tetap sebagai ter seperti penyataan yang berikut:
(a) menjadi te apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf r atau suku kata pertamanya diakhiri dengan er. Contohnya:
rasa      => terasa
            rendam terendam
            serlah   teserlah
            sergam tesergam
(b) tetap sebagai ter apabila bertemu dengan katakata lain selain yang dinyatakan:
            bangun  terbangun
            fikir       terfikir
            kumpul  terkumpul
            lambat  terlambat
            pisah     terpisah
            ubat      terubat
2. Katakata yang berawalan ter dapat disertai akhiran i dan kan menjadi ter ...i dan ter ...kan.
Contohnya: terpenuhi, teratasi, ter­hindari, terkalahkan, terkatakan,dan sebagainya.
C          Imbuhan men- , men….i dan men …kan
1. Imbuhan men dapat berubah menjadi me, mem, meng, menge, dan tetap sebagai men bergantung kepada katakata yang digunakan seperti dalam keterangan yang berikut:
(a)        menjadi me apabila bertemu dengan katakata yang huruf awalnya ialah I, m, n, ng, ny, r, w, dan y.
            Contohnya:
            I => larang => melarang
            m => minta => meminta
            n => naik => menaik
            ng => nganga => menganga
            ny => nyala => menyala
            r => rawat => merawat
            w => wangi = mewangi
(b)        menjadi mem apabila bertemu dengan katakata yang huruf awalnya ialah b, f, dan v.
            Contohnya:
          b => baca = membaca
          f => fitnah = memfitnah
v = > veto => memveto
(c)        menjadi men apabila bertemu dengan katakata yang huruf awalnya ialah c, d, dan j.
Contohnya:
c =>     cuba     => mencuba
d =>     daki      => mendaki
j =>      jual       => menjual
(d)        menjadi meng apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g, dan h.
Contohnya:
a => ambil => mengambil
e => elak => mengelak
i  => ikut => mengikut
o => olah => mengolah
u => ubah => mengubah
g => gigit => menggigit
h => hantar => menghantar
(e)        menjadi menge apabila bertemu dengan katakata yang terdiri daripada satu suku kata saja. Contohnya:
bom      => mengebom
cat       => mengecat
cam      => mengecam
lap       => mengelap
2. Katakata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t bertukar menjadi ng, ny, m, dan t apabila bertemu dengan awalan men.
Contohnya:
(a)        k menjadi ng
            kecil = >mengecil
(b)        s menjadi ny
            sikat => menyikat
(c)        p menjadi m
            paksa => memaksa
(d)        t menjadi n
            tunggu => menunggu
3. Kata yang berawalan men dapat disertai akhiran i dan kan menjadi men ...i dan men ...kan.
Contohnya: menghadiahi, mengetuai, membiayai, merasmikan, mengamalkan, mengesahkan, membiarkan, dan sebagainya.
D          Imbuhan per dan per...an
1. Imbuhan per tetap sebagai per atau berubah menjadi pe atau pel seperti yang berikut:
(a)        tetap sebagai per apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf b dan t  Contohnya:
b - perburu
t - pertapa
(b)        menjadi pe apabila bertemu dengan kata ajar, iaitu pelajar.
(c)        menjadi pe apabila bertemu dengan katakata lain selain yang dinyatakan. Contohnya:
juang    => pejuang
kerja     => pekerja
lumba   => pelumba
salah     => pesalah
tani       => petani
2. Katakata yang berawalan per dapat disertai akhiran an menjadi per ...an.
Contohnya: perdamaian, perjumpaan, perkongsian, permintaan, persatuan, dan sebagainya.
E          Imbuhan pen dan pen ...an
1. Imbuhan pen dapat berubah menjadi pe, pem, peng, penge, dan tetap sebagai pen seperti yang berikut:
(a)        menjadi pe apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf I, m, n, ny, r, dan w. Contohnya: pelayan, pemain, penasihat, penyata, peronda, dan pewangi.
(b)        menjadi pem apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf b dan f. Contohnya: pembesar, pembasmi, dan pemfitnah.
(c)        menjadi pen apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z. Contohnya: pencari, penduduk, penjaga, pensyarah, dan sebagainya.
(d)        menjadi peng apabila bertemu dengan katakata yang bermula dengan huruf a, e, i, o, u, g, h, dan kh. Contohnya: pengarah, pengedar, pengikut, pengulas, pengganas, penghibur, dan pengkhianat.
(e)        menjadi penge apabila bertemu dengan katakata yang terdiri daripada satu suku kata. Contohnya: pengebom, pengecat, dan pengelap.
2. Katakata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t pula akan bertukar menjadi ng, ny, m, dan n apabila bertemu dengan awalan pen. Contohnya:
(a)        k berubah menjadi ng;
            ketam = pengetam
(b)        s berubah menjadi ny;
            sayang = penyayang
(c)        p berubah menjadi m;
            putar = pemutar
(d)        t berubah menjadi n;
            tonton = penonton
3. Katakata yang berawalan pendapat disertai akhiran an menjadi pen ...an. Misalnya: pelarian, pembasmian, pendakian, penghakiman, pengecatan, dan sebagainya.
F           Imbuhan ke dan ke...an
1. Imbuhan ke bertugas untuk membentuk kata nama, kata bilangan tingkat, dan kata bilangan himpunan. Contohnya:
tua                    ketua (kata nama)
hendak              kehendak (kata nama)
tiga                   ketiga (kata bilangan tingkat)
dua       =>        keduadua (kata bila­ngan himpunan)
Imbuhan ke dapat disertai akhiran an menjadi ke...an.
Contohnya:
kerajinan, kedatangan, kesihatan,dan sebagainya.
3. Ada ketikanya kata berimbuhan ke...an digunakan dalam ayat pasif.
Contohnya:
(a)        Semalam says ketinggalan bas.
(b)        Budak itu dikejarkan ke hospital   kerana keracunan.
G          lmbuhan di, di...i, dan di...kan
1.         Katakata yang berimbuhan di­- digunakan dalam ayatayat pasif.
2.         Antara beberapa contoh kata yang berawalan di itu termasuklah diambil, dibawa, dicuri, dicari, dibuang, disimpan, dan sebagainya.
3.         Katakata yang berimbuhan di...i di­gunakan dalam ayatayat pasif juga.
4.         Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di...i itu termasuklah diatasi, dibebani, dicurigai, didekati, difahami, diikuti, dihindari, dan sebagainya.
5.         Seperti katakata yang berimbuhan di­dan di...i, katakata yang berimbuhan di...kan pun digunakan dalam ayatayat pasif.
6.         Antara beberapa contoh kata yang berimbuhan di...kan itu termasuklah didirikan, diedarkan, dielakkan, diberikan, digugurkan, diadakan, dilakukan, diturunkan, dan sebagainya.
H          Imbuhan an, man, wan, wati, dan ita
1.         Imbuhan an, man, wan, wati, dan ita digunakan untuk membentuk kata nama terbitan.
2.         Kesemua imbuhan ini diletakkan diakhir kata, yakni sebagai akhiran.
3.         Antara beberapa contoh kata yang berakhiran an termasuklah ancaman, bacaan, buatan, catatan, edaran, giliran, harapan, kurungan, lautan, minuman, makanan, suruhan, tanaman, utusan, dan sebagainya.
4.         Antara beberapa contoh kata yang berakhiran man termasuklah budiman dan seniman.
5.         Beberapa contoh kata yang berakhiran wan pula ialah dermawan, jutawan, jelitawan, rupawan, budayawan, ilmuwan, olahragawan, angkasawan, dan sukarelawan.
6.         Contoh katakata yang berakhiran wati ialah seniwati, olahragawati, dan sukarelawati.
7.         Contoh kata yang berakhiran –ita hanya satu, iaitu biduanita.
Lihat Di Start Bar
HotBot
Search the Web:
©Campin Reka